Zásady ochrany osobných údajov

Okrem cieľa poskytovania vysoko kvalitných služieb je pre nás vysokou prioritou aj ochrana Vášho súkromia a osobných údajov. Preto osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením[1] a Zákonom o ochrane osobných údajov[2]. V texte nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a aké sú Vaše práva.

Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľom sa rozumie naša spoločnosť: SeekApp, s.r.o., so sídlom Jána Milca 3775/52, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 52 340 325, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 72207/L, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s citovaným Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Kto je dotknutá osoba?
Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorá ich poskytla prevádzkovateľovi a ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú (najmä vodič dopravcu a fyzická osoba – objednávateľ prepravnej služby). Dotknutej osobe sa poskytuje ochrana bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

Čo sú zásady ochrany osobných údajov? 
Informácie v tejto sekcii vysvetľujú ako bude prevádzkovateľ nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Prečo spracúvame osobné údaje?
Poskytnutie osobných údajov na realizáciu obchodných vzťahov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. V prípade, ak ako dotknutá osoba prevádzkovateľovi neposkytnete všetky požadované a nevyhnutné osobné údaje,   prevádzkovateľ s Vami nemôže založiť príslušný právny vzťah, a teda nebude Vám môcť poskytnúť Vami požadované služby, pretože nebude mať na poskytnutie služieb nevyhnutný právny základ.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na splnenie zmluvných a zákonných povinností, ako i osobné údaje, na ktorých spracovanie bol našej spoločnosti udelený súhlas s ich spracúvaním.

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa v súvislosti s obchodným vzťahom s dopravcom alebo objednávateľom prepravnej služby, za účelom splnenia daňových, účtovných a ďalších zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe relevantného právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Obchodný zákonník alebo účtovné a daňové predpisy).

Právne základy, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, zahŕňajú najmä:

 1. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 2. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 3. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
 4. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 5. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 6. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 7. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
 8. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
 9. oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;
 10. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu udeleného súhlasu, pričom tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.

Účel: Plnenie zmluvy
Osobné údaje spracúvame prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa predovšetkým za účelom sprostredkovania uzavretia zmluvy o preprave medzi objednávateľom prepravnej služby a jej poskytovateľom (t.j. dopravcom). Na dosiahnutie uvedeného je nevyhnutné najmä:

 • identifikovať objednávateľa (zákazníka) prepravnej služby a identifikovať poskytovateľa – dopravcu (a jeho vodiča) v rozsahu potrebnom na poskytnutie služby prostredníctvom aplikácie, vrátane vyhľadania a pridelenia vodiča na riadne a efektívne splnenie požiadavky objednávateľa,
 • určenie aktuálnej polohy objednávateľa prepravnej služby, ktoré poskytne dopravcovi nevyhnutné informácie o mieste dodania,
 • určenie aktuálnej polohy poskytovateľa, ktoré poskytne objednávateľovi prepravnej služby nevyhnutné informácie o predpokladanom čase poskytnutia služby,
 • zabezpečenie plnenia vzájomných práv a povinností objednávateľa prepravnej služby a poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy o preprave, napr. na účel realizácie bezhotovostnej platby za poskytnutú prepravnú službu,
 • zasielanie upozornení (PUSH notifikácií) ohľadne stavu poskytovania prepravnej služby v rámci aplikácie, napr. upozornenie na prichádzajúce alebo pristavené vozidlo poskytovateľa,
 • poskytovanie údajov o uskutočnenej preprave, a to najmä v rozsahu identifikačných údajov objednávateľa prepravnej služby, trasy a času prepravy a cenu prepravy.

Vo vzťahu k vodičom dopravcu:
Osobné údaje vodičov, vrátane údajov uvedených v predložených dokladoch, spracúvame za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o sprostredkovaní.

Účel: Plnenie zákonných povinností
Osobné údaje spracúvame tiež za účelom plnenia fakturačných a iných povinností podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o dani z príjmu, a pod. V takomto prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a ich neposkytnutie by malo za následok objektívnu nemožnosť poskytovania služieb, resp. nevyhnutnosť ukončiť poskytovanie služieb pre rozpor so zákonom.

Účel: Upgrade aplikácie prevádzkovateľa a ochrana klientov
Jedným z našich oprávnených záujmov je aj kontinuálne vylepšovanie aplikácie, najmä zlepšovanie dizajnu aplikácie a optimalizácie jej obsahu a funkcií, ako aj ochrana objednávateľov prepravných služieb sprostredkovaných cez aplikáciu a takisto i ochrana poskytovateľov prepravných služieb. Údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

 • informovanie o zmenách v aplikácii a o aktualizácii podmienok používania aplikácie, a to formou zasielania oznámení do schránky správ v aplikácii alebo na e-mailovú adresu objednávateľa alebo poskytovateľa prepravnej služby,
 • propagácia noviniek v aplikácii;
 • náhodná kontrola dodržiavania podmienok používania aplikácie a odhaľovanie ich porušení.

Účel: Marketing
Ďalším z našich oprávnených záujmov sú aj vybrané marketingové služby, ako napríklad

 • priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb existujúcemu užívateľovi aplikácie, pričom príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť používanie jeho kontaktných informácií na takéto účely v každej doručenej správe;
 • sledovanie sviatkov registrovaného užívateľa aplikácie;
 • reaktivácia so zámerom motivovať užívateľa aplikácie k ďalšiemu využitiu služieb, napr. zaslaním kódu so zľavou na ďalší nákup;
 • segmentácia – na základe toho, aké služby užívateľ využije, sú mu zasielané newslettre s informáciami o podobných službách;
 • upselling – na základe histórie objednávok sa užívateľovi pri dokončovaní jeho objednávky (v jej platobnom procese) môže zobraziť odporúčaná služba do budúcnosti.

Aké osobné údaje spracúvame?
Počas využívania aplikácie získavame a spracúvame osobné údaje objednávateľov prepravných služieb a osobné údaje poskytovateľov poskytujúcich prepravné služby.

Našu aplikáciu môžu obe strany používať iba po úspešnej registrácii a poskytnutí všetkých požadovaných údajov. V rámci registrácie je potrebné vyplniť registračný formulár, kde dopytujúci (t.j. objednávateľ prepravnej služby) uvedie: základné identifikačné údaje ako e-mail a heslo, telefón, fakturačné údaje a kópiu výpisu z obchodného registra alebo kópiu zo  živnostenského registra, a poskytovateľ prepravnej služby uvedie: základné identifikačné údaje ako e-mail a heslo, telefón a fakturačné údaje, a kópiu výpisu z obchodného registra alebo kópiu zo živnostenského registra, pričom nepovinným údajom, ktorý môže poskytovateľ prepravnej služby uviesť, je potvrdenie o CMR poistení, a ohľadne vodiča poskytovateľa uvedie: meno, priezvisko, e-mail, fotografiu a telefónne číslo.

Okrem vyššie uvedených údajov vložených objednávateľom alebo poskytovateľom prepravných služieb prostredníctvom aplikácie zhromažďujeme určité technické údaje mobilného zariadenia alebo počítača aj automaticky, najmä IP adresu, operačný systém zariadenia a typ internetového prehliadača.

Pre používanie mobilnej aplikácie SeekApp Driver je nevyhnutné spracúvanie geografických údajov o polohe vodiča poskytovateľa prepravných služieb, a to prostredníctvom lokalizačných senzorov (napr. GPS) mobilných zariadení. Aplikácia pravidelne aktualizuje polohu komunikačného zariadenia vodiča dopravcu, aby tento mohol byť viditeľný objednávateľovi prepravných služieb, ktorý si službu objednal. V prípade vodiča dopravcu je možné kedykoľvek aplikáciu v mobilnom zariadení vypnúť, čím dôjde k zamedzeniu prístupu aplikácie k určeniu lokalizačných údajov.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?
Získané osobné údaje poskytujeme len objednávateľom prepravných služieb a vodičom dopravcu navzájom, a to v rozsahu nevyhnutnom na sprostredkovanie uzavretia zmluvy o preprave. Objednávateľom prepravnej služby na tento účel poskytujeme nasledovné údaje vodiča: meno a priezvisko, fotografia, e-mail, telefónne číslo, aktuálnu polohu, a doklad o CMR poistení poskytovateľa, ak tento doklad poskytovateľ prepravnej služby nahral do svojho profilu, a vodičom dopravcu na tento účel poskytujeme nasledovné údaje objednávateľa prepravnej služby: meno a priezvisko objednávateľa prepravnej služby alebo jeho kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail. Poskytovanie aj ďalších údajov je možné a závisí od nastavení, ktoré si užívateľ sám zadal priamo v aplikácii.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nevyhnutnom rozsahu v súlade so zásadou zákonnosti a  minimalizácie spracúvania osobných údajov aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú plnenie zmluvných povinností a zabezpečovanie služieb súvisiacich s aplikáciou. Tieto osoby vykonávajú určité činnosti v našom mene, a to napr. zasielanie PUSH notifikácií týkajúcich sa stavu poskytovania služby v prípade využívania aplikácie cez mobilné zariadenie, zasielanie e-mailových oznámení a reklamných ponúk, spracovanie kartových platieb a poskytovanie IT služieb (technická podpora a development) a cloudových služieb. Tieto subjekty budú mať prístup k osobným údajom nevyhnutným na vykonávanie uvedených činností v našom mene, osobné údaje však nemôžu použiť na žiadne iné účely a sú povinné tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané v nevyhnutnom rozsahu v zmysle príslušných predpisov aj s nasledovnými inštitúciami: externým spracovateľom účtovníctva, daňovými poradcami, audítormi, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, orgánmi verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, štatistickým úradom, audítorskými spoločnosťami, poskytovateľmi právnych služieb, súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, exekútormi, finančným riaditeľstvom, bankami, komerčnými poisťovňami, inštitúciami slúžiacimi na ďalšie vzdelávanie, kontrolnými orgánmi verejnej moci, ako aj inými subjektmi, ktorých súčinnosť je potrebná k plneniu zákonných povinností prevádzkovateľa.

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín, t.j. mimo krajín členských štátov Európskej únie alebo mimo krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach, ako aj predpismi upravujúcimi vedenie daňovej a účtovnej agendy.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania (napr. účtovné doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú). Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Cookies na našej webstránke

Naša spoločnosť využíva cookies na našej webstránke www.seekapp.eu a v našej aplikácii www.cloud.seekapp.eu.Cookies sú malé textové súbory pozostávajúce zo série číslic a písmen, ktoré sú uchovávané na pevnom disku Vášho počítača cez internetový prehliadač a umožňujú jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.

Naša spoločnosť využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok a aplikácie nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webovej stránky a aplikácie.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu
Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: gdpr@seekapp.eu alebo poštou na adresu: SeekApp, s.r.o., Jána Milca 3775/52, 010 01 Žilina, Slovenská republika, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.  

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom e-mailu na: gdpr@seekapp.eu alebo poštou na adresu: SeekApp, s.r.o.,Jána Milca 3775/52, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, e-mailom na: gdpr@seekapp.eu alebo poštou na adresu: SeekApp, s.r.o., Jána Milca 3775/52, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prenos Vašich osobných údajov
V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem aby boli spracúvané niekým iným, pokiaľ je to technicky možné, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom e-mailu na: gdpr@seekapp.eu alebo poštou na adresu: SeekApp, s.r.o., Jána Milca 3775/52, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie. Žiadosť, ktorou namietate spracúvanie Vašich osobných údajov sa podáva prevádzkovateľovi, a to osobne alebo prostredníctvom e-mailu na: gdpr@seekapp.eu alebo poštou na adresu: SeekApp, s.r.o., Jána Milca 3775/52, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

V prípade namietania spracúvania Vašich osobných údajov prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia a nebudú spracúvané automatizovanou formou spočívajúcou v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby.

Osobné údaje vodičov dopravcov, vrátane údajov uvedených v predložených dokladoch, spracúvame za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o sprostredkovaní, vrátane overenia kvalifikácie vodiča pre výkon prepravnej činnosti a vhodnosti vozidla na túto činnosť. Za účelom výberu vhodného vodiča pre objednávateľa prepravných služieb však neprijímame rozhodnutie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vodičov, ktoré má za následok selekciu vodičov na základe určitých kritérií na uzavretie zmluvy o preprave s objednávateľom prepravnej služby (tzv. automatizované individuálne rozhodnutie).

Prostredníctvom našej aplikácie sa objednávateľovi prepravnej služby zobrazia všetci potenciálni dopravcovia (a naopak), ktorí spĺňajú kritériá zadané filtrom nastaveným objednávateľom prepravnej služby alebo dopravcom, čím nedochádza k žiadnej automatizovanej selekcii vodičov alebo objednávateľov prepravných služieb (a tým k diskriminácii) na základe určitého kritéria vyhodnocovaného automatizovane, napr. vzdialenosti vodiča od miesta dodania požadovanej služby alebo hodnotení zákazníkov, pomeru prijímaných objednávok, a pod. Dôsledkom takéhoto procesu nie je selektívne zobrazovanie objednávok iba určitým vodičom alebo selektívne zobrazovanie vodičov iba určitým objednávateľom, prípadne až ukončenie sprostredkúvania prepravy pre určitých dopravcov alebo objednávateľov.

Výber na uskutočňuje iba na základe filtra, ktorý podľa svojich individuálnych požiadaviek ručne nastavuje objednávateľ prepravných služieb alebo dopravca podľa svojich súčasných či budúcich možností. Vygenerované výsledky preto nie sú výsledkom automatizovaného spracúvania, ale výsledkom selekcie na základe kritérií, ktoré sú nastavené v každom individuálnom prípade na základe konkrétneho ľudského zásahu – zo strany dopravcu alebo objednávateľa prepravovanej služby.

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?
Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom marketingu, okrem prípadu, keď je daný oprávnený záujem prevádzkovateľa, iba ak ste s takým použitím výslovne pri poskytnutí Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne alebo prostredníctvom e-mailu na: gdpr@seekapp.eu alebo poštou na adresu: SeekApp, s.r.o., Jána Milca 3775/52, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona, zmluvy alebo na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?
V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Ako je zabezpečená bezpečnosť?
Na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú potrebné softvérové a hardvérové zabezpečenie, vrátane ochrany firewall, šifrovania údajov a obmedzeného prístupu cez privátne kľúče, ktoré majú len poverené osoby. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s najnovším technologickým vývojom.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme. Preto tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov je vždy zverejnená na našej webovej stránke a v našej aplikácii.

Koho možno kontaktovať v prípade otázok?
S akýmikoľvek otázkami ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo ohľadne týchto Zásad ochrany osobných údajov na môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu na nasledovnej e-mailovej adrese: gdpr@seekapp.eu.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.