Obchodní podmínky

 1. Obchodná spoločnosť SeekApp, s.r.o., so sídlom Jána Milca 3775/52, 010 01 Žilina, Slovenská Republika, IČO: 52 340 325, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 72207/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom webovej stránky: seekapp.eu a aplikácie SeekApp Transport (ďalej len „webová stránka“ a „aplikácia“), ktoré slúžia na sprostredkovanie prepravných služieb medzi objednávateľom prepravnej služby a poskytovateľom prepravnej služby.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) s cieľom upraviť niektoré práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb ponúkaných prostredníctvom webovej stránky a aplikácie prevádzkovateľa.
 3. VOP sú záväzné pre všetkých registrovaných užívateľov aplikácie prevádzkovateľa propagovanej prostredníctvom webovej stránky, ktorí využívajú služby aplikácie a webstránky a ktorí svojou dobrovoľnou registráciou pristupujú k VOP a vyjadrujú súhlas byť nimi viazaní. Tieto VOP vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a z legislatívy Európskej únie.
 4. Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené VOP, v objednávke alebo v zmluve medzi prevádzkovateľom a tretími osobami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právom EÚ.
 5. Na používanie aplikácie sa tiež vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa.
 6. Objednávateľ prepravnej služby, t.j. osoba, ktorá zadá dopyt na prepravné služby (ďalej aj „objednávateľ”) je akákoľvek fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom objednávkového formulára (ďalej len „objednávka”) cez aplikáciu alebo na webovej stránke objedná prepravné služby. Nevyhnutnými predpokladmi pre riadne objednanie služby objednávateľom sú: 1) registrácia do aplikácie prevádzkovateľa, ktorá vzniká schválením jeho žiadosti o registráciu prevádzkovateľom, a 2) záväzné pristúpenie k VOP, ktoré objednávateľ zrealizuje elektronicky označením políčka „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“, na základe ktorého sa registrovaní užívatelia stávajú viazaní tu uvedenými podmienkami v plnom rozsahu. Objednávateľovi bude na základe registrácie zriadený účet v aplikácii prevádzkovateľa, ku ktorému si sám navolí prístupové údaje. Po prihlásení sa do tohto účtu môže objednávateľ zadávať objednávky a kontrolovať alebo prehliadať si svoje predchádzajúce objednávky.
 7. Poskytovateľ prepravnej služby (ďalej aj „poskytovateľ”) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje prepravné služby, logistické služby, sťahovacie služby a iné doplnkové služby a tieto služby ponúka prostredníctvom predkladania záväzných cenových ponúk v reakcii na objednávku objednávateľa zadanú cez aplikáciu prevádzkovateľa. Nevyhnutným predpokladom na predkladanie záväzných cenových ponúk poskytovateľom je registrácia do aplikácie prevádzkovateľa, ktorá vzniká schválením jeho žiadosti o registráciu prevádzkovateľom a záväzné pristúpenie k VOP, ktoré poskytovateľ zrealizuje elektronicky označením políčka „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“. Za účelom schválenia registrácie má prevádzkovateľ právo od poskytovateľa na základe jeho žiadosti o registráciu na webovej stránke požadovať predloženie dokladov potrebných na registráciu na webovej stránke za účelom ponúkania služieb prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa. Po schválení registrácie bude poskytovateľovi zriadený účet v aplikácii prevádzkovateľa, ku ktorému budú pridelené prístupové údaje. Prevádzkovateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu neschváliť registráciu poskytovateľa.
 8. Službami sa rozumejú všetky ponúkané služby prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa (ďalej len „služby”), a to najmä služby nakládky, prevozu, dovozu a vykládky tovaru, komplexné sťahovacie služby a ostatné súvisiace služby podľa požiadaviek objednávateľa, teda najmä prepravné služby, logistické služby, sťahovacie služby a iné doplnkové služby dodatočne dohodnuté podľa potreby objednávateľa.
 9. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP objednávateľ a poskytovateľ ako registrovaní užívatelia aplikácie udeľujú svoj súhlas s prijímaním PUSH notifikácií na mobilný telefón (v prípade využívania aplikácie prevádzkovateľa) ako aj s prijímaním e-mailových notifikácií, čo je nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb prostredníctvom webstránky a aplikácie, najmä notifikácií o existencii novej ponuky pre objednávateľa, o schválení záväznej ponuky poskytovateľa objednávateľom, o polohe šoféra a prepravovaného tovaru, a pod.
 10. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP zároveň objednávateľ a poskytovateľ ako registrovaní užívatelia aplikácie udeľujú svoj súhlas s monitorovaním ich polohy prostredníctvom mobilného zariadenia, na ktorom majú nainštalovanú aplikáciu, a to výlučne za účelom riadneho poskytnutia služieb prostredníctvom webstránky a aplikácie, predovšetkým na sledovanie pohybu prepravovaného tovaru poskytovateľom pre objednávateľa.
 11. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP zároveň prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ a poskytovateľ ako záujemca uzatvárajú zmluvu o sprostredkovaní, na základe ktorej prevádzkovateľ bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby poskytovateľ ako záujemca mal príležitosť uzavrieť zmluvu o preprave s treťou osobou (objednávateľom), a na základe ktorej sa poskytovateľ ako záujemca zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi ako sprostredkovateľovi odplatu (províziu). Činnosťou podľa predchádzajúcej vety sa rozumie už schválenie registrácie poskytovateľa a poskytovanie služieb aplikácie na vytvorenie možnosti na uzatváranie zmlúv o preprave s registrovanými objednávateľmi, ktoré po prihlásení sa do aplikácie môže poskytovateľ uzatvárať s jednotlivými objednávateľmi. Za sprostredkovanie je poskytovateľ povinný platiť prevádzkovateľovi poplatky vo výške, spôsobom a v lehote splatnosti ako je uvedené v bode 28. týchto VOP.
 12. Za poskytnutie príležitostí objednávateľovi na uzatvorenie zmluvy o preprave je objednávateľ povinný platiť prevádzkovateľovi paušálny poplatok vo výške 25 eur mesačne plus DPH, ktorý je odplatou maximálne za 10 sprostredkovaných objednávok (príležitostí na uzatvorenie 10 zmlúv o preprave) mesačne, pričom za využívanie služieb prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa nad tento rámec je objednávateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi poplatok vo výške 2,5 eur plus DPH za každú ďalšiu objednávku v príslušnom mesiaci. Objednávateľ je povinný zaplatiť mesačný paušálny poplatok podľa predchádzajúcej vety na nasledujúci mesiac vopred, a to v deň registrácie do aplikácie a následne každý ďalší mesiac počas trvania jeho registrácie vždy v deň s rovnakým číselným označením v mesiaci (ak taký deň v ďalšom mesiaci nie je, potom posledný kalendárny deň v mesiaci). Poplatok za využívanie služieb prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa nad paušálny mesačný rámec vo výške 50 eur plus DPH za každú ďalšiu objednávku je objednávateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi bezodkladne po zrealizovaní každej takej ďalšej objednávky nad mesačný paušálny rámec. Mesačný paušálny poplatok a poplatky za využívanie služieb prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa nad paušálny mesačný rámec v zmysle tohto ustanovenia VOP sa zaplatia automatickým odpočítaním príslušnej čiastky z bankového účtu objednávateľa v prospech prevádzkovateľa ako príjemcu, s čím objednávateľ súhlasí. Najneskôr v posledný deň mesiaca objednávateľ obdrží od prevádzkovateľa faktúru, spolu s podrobným rozpisom a vyúčtovaním poplatkov za jednotlivé služby prevádzkovateľa. Žiadne z poplatkov platených prevádzkovateľovi nezahŕňajú poplatky bánk účtované v súvislosti s vykonanými finančnými operáciami. Prevádzkovateľ aj objednávateľ znášajú každý poplatky svojej banky. Pri omeškaní s úhradou je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne zo sumy neuhradenej čiastky odo dňa splatnosti neuhradeného poplatku až do dňa jeho úplného zaplatenia.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený v záujme rozvoja a upevňovania obchodných vzťahov poskytnúť vybraným objednávateľom alebo poskytovateľom zľavu zo sumy paušálneho poplatku a/alebo poplatku za služby nezahrnuté do balíka služieb za paušálny poplatok, a to výlučne podľa vlastného uváženia.
 14. Prevádzkovateľ technicky zabezpečí objednávateľovi a poskytovateľovi príležitosť na uzatvorenie zmluvy o preprave a prostredníctvom svojej aplikácie bezodkladne zabezpečí vzájomné oznamovanie okolností dôležitých pre rozhodovanie o uzatvorení zmluvy o preprave medzi objednávateľom a poskytovateľom.
 15. Objednávateľ aj poskytovateľ vyjadrením súhlasu s týmito VOP za účelom riadneho poskytnutia služieb prostredníctvom webstránky a aplikácie zároveň súhlasia s realizáciou platieb výlučne prostredníctvom platobnej brány Stripe.
 16. VOP sú záväzné pre registrovaných užívateľov, ktorí v záujme využiť obsah služieb aplikácie prevádzkovateľa majú záujem o uzavretie vzájomného právneho vzťahu medzi poskytovateľom služby a objednávateľom služby. Objednávateľ si objedná služby vyplnením objednávkového formulára cez aplikáciu prevádzkovateľa. Poskytovatelia po prihlásení sa do účtu na webovej stránke prevádzkovateľa uvidia objednávky zadané objednávateľmi, na ktoré môžu reagovať záväznými cenovými ponukami. Ak sa poskytovateľ rozhodne predložiť záväznú cenovú ponuku, na základe objednávky služieb objednávateľa predloží takúto ponuku, ktorá bude spolu s prípadnými cenovými ponukami ostatných poskytovateľov odoslaná objednávateľovi. Potvrdením ktorejkoľvek zo záväzných cenových ponúk zo strany objednávateľa vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom zmluvný vzťah o preprave alebo o dodaní tovaru alebo poskytovaní služby (ďalej len „zmluva o preprave” alebo „sprostredkúvaná zmluva“).
 17. Každý objednávateľ aj poskytovateľ sú povinní:
  1. nezasahovať do práv ostatných užívateľov aplikácie a služby akýmkoľvek priamym alebo nepriamym spôsobom zneužívať;
  2. nevyužívať služby pre šírenie myšlienok, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, narušujú verejný poriadok alebo na protiprávne konanie či podnecovanie takého konania;
  3. poskytovať prevádzkovateľovi o sebe pravdivé, aktuálne a presné údaje a bez zbytočného odkladu oznamovať prevádzkovateľovi akékoľvek zmeny týchto údajov;
  4. nevyužívať služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý by obmedzoval, sťažoval či znemožňoval poskytovanie služieb;
  5. rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia nastavené prevádzkovateľom pre používanie služieb, najmä nesnažiť sa akokoľvek tieto bezpečnostné opatrenia prelomiť, narúšať alebo ich obchádzať, nevstupovať na účty iných užívateľov ani sa o taký vstup nepokúšať;
  6. uchovávať v tajnosti prístupové údaje k užívateľskému účtu, najmä tieto nesprístupňovať tretím osobám, a zaviesť a dodržiavať iné opatrenia, ktoré znemožňujú jednoduchý prístup k prístupovým údajom tretími osobami;
  7. v prípade zistenia alebo dôvodného podozrenia, že tretia osoba zneužila účet alebo pozná prístupové údaje tieto zmeniť a prípadne tiež kontaktovať prevádzkovateľa;
  8. nevydávať sa za inú osobu a nevystupovať bez poverenia v mene inej osoby;
  9. dodržiavať tieto VOP a všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy;
  10. zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo alebo mohlo ohroziť povesť a dobré meno prevádzkovateľa;
  11. v prípade porušenia týchto VOP plne ochrániť a odškodniť prevádzkovateľa alebo iných užívateľov voči akýmkoľvek nárokom (vrátane nárokov na súvisiace náklady) vzneseným voči prevádzkovateľovi v dôsledku takého porušenia VOP.
 18. Poskytovateľ a objednávateľ berú na vedomie a súhlasia, že prevádzkovateľ nezodpovedá za uplatňovanie žiadnych ich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom. Prevádzkovateľ sa však zaväzuje k poskytnutiu nevyhnutnej pomoci pri riešení problémov pri vybavovaní objednávky a akýchkoľvek sporov medzi stranami zmluvy o preprave.
 19. Prevádzkovateľ negarantuje objednávateľom žiadny minimálny počet ponúk voľných vozidiel zo strany poskytovateľov v nadväznosti na ich konkrétne dopyty. Rovnako prevádzkovateľ negarantuje poskytovateľom žiadny minimálny počet akceptácií ich ponúk zo strany objednávateľov.
 20. Poskytovateľ a objednávateľ zároveň berú na vedomie a súhlasia, že prevádzkovateľ negarantuje neprerušený plný technický chod webovej stránky ani aplikácie, ani nezodpovedá za ich výpadky v dôsledku vyššej moci, škodovej udalosti, či okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 21. Objednávkou sa rozumie objednávka služieb vyplnená objednávateľom priamo prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa. Za správnosť vyplnenia objednávky zodpovedá vždy výlučne objednávateľ služby. Prevádzkovateľ webovej stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za riadne vyplnenie objednávky. Objednávateľ si je plne vedomý následkov, ktoré vzniknú v súvislosti s vyplnením objednávky.
 22. Poskytovateľ je oprávnený meniť záväznú cenovú ponuku iba do momentu jej prijatia objednávateľom.
 23. Ak poskytovateľ v lehote kratšej ako 48 hodín pred termínom vybavenia objednávky (termínom dodania prepravovaného tovaru alebo osôb) zruší zmluvu o preprave s objednávateľom, je povinný znášať náklady vybavenia tejto objednávky iným poskytovateľom registrovaným na webovej stránke prevádzkovateľa alebo iným neregistrovaným poskytovateľom, a to vo výške rozdielu medzi jeho záväznou cenovou ponukou a skutočnými nákladmi na vybavenie objednávky.
 24. V prípade, ak nebude možné vybaviť objednávku v dôsledku vyššej moci, škodovej udalosti, či okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, objednávateľovi ani poskytovateľovi nevznikajú povinnosti uhrádzať žiadne vyššie dojednané zmluvné pokuty.
 25. Komunikáciu medzi objednávateľom a poskytovateľom v súvislosti s objednávkou služieb zabezpečuje prevádzkovateľ, a to výlučne v rozsahu zabezpečenia sprostredkovania kontaktov medzi objednávateľom a poskytovateľom. Po sprostredkovaní kontaktov objednávateľ a poskytovateľ spoločne komunikujú podľa svojich potrieb a svojho vlastného uváženia, a prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah ich komunikácie.
 26. Objednávateľ je povinný dôkladne si skontrolovať stav dovážaného tovaru, resp. presťahovaných hnuteľných vecí bezodkladne po ich doručení, pričom na tento účel mu je poskytovateľ povinný poskytnúť primeraný čas.
 27. Riadne vybavenie objednávky si sú objednávateľ a poskytovateľ povinní navzájom písomne potvrdiť prostredníctvom objednávky automaticky vygenerovanej cez aplikáciu. Akékoľvek zistené poškodenie prepravovaných vecí vzniknuté počas prepravy je objednávateľ povinný uviesť vo formulári v časti zápisu o škode. Na podklade takého zápisu je objednávateľ oprávnený vzniknutú škodu reklamovať u poskytovateľa, pričom je povinný tak urobiť bez zbytočného odkladu.
 28. Za poskytnutie príležitostí poskytovateľovi na uzatvorenie zmluvy o preprave je poskytovateľ povinný platiť prevádzkovateľovi paušálny poplatok vo výške 50 eur mesačne plus DPH, ktorý je odplatou za maximálne 10 sprostredkovaných objednávok (príležitostí na uzatvorenie 10 zmlúv o preprave) mesačne, pričom za využívanie služieb prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa nad tento rámec je poskytovateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi poplatok vo výške 5 eur plus DPH za každú ďalšiu sprostredkovanú objednávku. Poskytovateľ je povinný zaplatiť mesačný paušálny poplatok podľa predchádzajúcej vety na nasledujúci mesiac vopred, a to v deň registrácie do aplikácie a následne každý ďalší mesiac počas trvania jeho registrácie vždy v deň s rovnakým číselným označením v mesiaci (ak taký deň v ďalšom mesiaci nie je, potom posledný deň v mesiaci). Poplatok za využívanie služieb prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa nad paušálny mesačný rámec vo výške 5 eur za každú ďalšiu objednávku je poskytovateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi bezodkladne po zrealizovaní každej takej ďalšej objednávky nad mesačný paušálny rámec. Mesačný paušálny poplatok a poplatky za využívanie služieb prostredníctvom aplikácie prevádzkovateľa nad paušálny mesačný rámec v zmysle tohto ustanovenia VOP sa zaplatia automatickým odpočítaním príslušnej čiastky z bankového účtu poskytovateľa v prospech prevádzkovateľa ako príjemcu, s čím poskytovateľ súhlasí. Najneskôr v posledný deň mesiaca poskytovateľ obdrží od prevádzkovateľa faktúru, spolu s podrobným rozpisom a vyúčtovaním poplatkov za jednotlivé služby prevádzkovateľa. Žiadne z poplatkov platených prevádzkovateľovi nezahŕňajú poplatky bánk účtované v súvislosti s vykonanými finančnými operáciami. Prevádzkovateľ aj poskytovateľ znášajú každý poplatky svojej banky. Pri omeškaní s úhradou je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od poskytovateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne zo sumy neuhradenej čiastky odo dňa splatnosti neuhradeného poplatku až do dňa jeho úplného zaplatenia.
 29. Prevádzkovateľ neručí poskytovateľovi za riadne a včasné zaplatenie ceny objednávateľom za poskytnuté služby objednávateľovi.
 30. Poskytovateľ sa zaväzuje pri realizácii zmluvy o preprave a poskytovaní služby objednávateľovi postupovať starostlivo, v súlade so všetkými príslušnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právom EÚ.
 31. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo jeho konaním v rozpore s týmito VOP alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právom EÚ.
 32. Prevádzkovateľ má výhradné právo v aplikácii zablokovať, resp. znefunkčniť v databáze profil poskytovateľa, ktorý bezdôvodne minimálne 2 x odvolal záväznú cenovú ponuku po tom, ako ju objednávateľ prijal, alebo poskytovateľa, ktorý svojim konaním porušil VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy SR a právo EÚ, ak sa strany nedohodli inak. Takého poskytovateľa prevádzkovateľ opätovne registruje a umožní mu využívať aplikáciu iba podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa a za poplatok 500 eur bez DPH, pričom zablokovanie, resp. znefunkčnenie profilu poskytovateľa môže byť aj trvalého charakteru.
 33. Objednávateľ týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Objednávateľ nesmie svoj užívateľský účet umožniť využívať iným osobám; porušením uvedenej povinnosti v plnej miere zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi a iným tretím osobám (napr. poskytovateľovi).
 34. Prevádzkovateľ má právo preveriť objednávateľa priamo u objednávateľa požadovaním predloženia potrebných dokladov alebo v dostupných informačných zdrojoch. Ak prevádzkovateľ pri preverovaní objednávateľa alebo počas poskytovania služieb zistí, že ide o neoprávnenú registráciu (napr. ide o neexistujúcu alebo fiktívnu fyzickú osobu alebo osobu vydávajúcu sa za objednávateľa pod menom inej osoby), v takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený neumožniť poskytovanie služieb a zrušiť registráciu objednávateľa v aplikácii. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu objednávateľa, ak koná v rozpore s VOP, objednávkou, alebo zmluvou o preprave alebo s dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany iných užívateľov aplikácie prevádzkovateľa, môže byť podľa odôvodneného názoru prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno alebo znížená alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných služieb.
 35. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením vôle zrušiť svoju registráciu. Zrušenie registrácie na požiadavku objednávateľa nemá žiaden vplyv na plnenie povinností z už uzatvorených zmlúv o preprave.
 36. Objednávateľ má výlučné právo prístupu k objednaným službám. Prístup k objednaným službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom objednávateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie objednávky neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.
 37. Zrušiť, stornovať alebo inak ukončiť objednávku alebo zmluvu o preprave alebo o poskytovaní služby nie je možné, ak už na základe takejto zmluvy boli objednávateľovi poskytnuté služby, resp. ich časť. Objednávateľ môže svoju objednávku zrušiť aj po prijatí notifikácie, že šofér poskytovateľa už začal s poskytovaním prepravnej alebo inej súvisiacej služby pre objednávateľa; právo prevádzkovateľa na paušálny poplatok a poplatok za objednávky nad rámec balíka služieb za mesačný poplatok, ako ani právo poskytovateľa na zaplatenie ceny za prepravné služby zrušením objednávky objednávateľom nie sú dotknuté.
 38. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb v súvislosti s právami a povinnosťami upravenými v týchto VOP vznesené akékoľvek nároky, objednávateľ sa zaväzuje tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 39. Prevádzkovateľ negarantuje poskytovateľovi uzavretie zmluvného vzťahu s objednávateľom, resp. užívateľmi aplikácie v postavení objednávateľov. Rovnako prevádzkovateľ negarantuje objednávateľovi uzavretie zmluvného vzťahu s konkrétnym poskytovateľom, resp. s užívateľmi aplikácie zaregistrovanými v postavení poskytovateľov služieb.
 40. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií dostupných prostredníctvom aplikácie, ak preukáže existenciu okolností vylučujúcich jeho zodpovednosť, ktorou je napr. preverenie oprávnenosti registrácie užívateľov webovej stránky pred registráciou.
 41. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za ušlý zisk, ktorý môže užívateľom aplikácie vzniknúť jej používaním.
 42. Obsah aplikácie (databázy, vyobrazenia, fotografie, animácie, zvukové záznamy, videá, texty) je vlastníctvom prevádzkovateľa, resp. tretích osôb, ktoré sú v postavení dodávateľov prevádzkovateľa, a je chránený právnymi predpismi SR a medzinárodnými zmluvami upravujúcimi autorské práva a ostatnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú právo duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ udeľuje registrovaným užívateľom obmedzenú licenciu na používanie obsahu webovej stránky a aplikácie na stanovený účel. Akýkoľvek neoprávnený zásah do autorského práva prevádzkovateľa alebo jeho zneužitie má trestnoprávne následky. Databáza prevádzkovateľa je jeho autorským dielom a jej zneužitie má trestnoprávne následky.
 43. Všetky vzťahy neupravené v týchto VOP alebo zmluve sa riadia právom Slovenskej republiky, a to aj pokiaľ právny vzťah založený VOP alebo zmluvou bude obsahovať medzinárodný prvok.
 44. Akékoľvek spory medzi stranami vyplývajúcimi z VOP alebo v súvislosti s nimi alebo zo zmluvy o preprave sú príslušné zmluvné strany povinné riešiť primárne mimosúdnou cestou v dobrej viere. Ak sa spor nepodarí vyriešiť mimosúdne, strany sporu súhlasia, že právomoc na prejednanie a rozhodnutie sporu majú súdy Slovenskej republiky.
 45. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP alebo zmluvy o preprave stane neplatným alebo nevykonateľným, platnosť ostatných ustanovení VOP alebo zmluvy zostáva nedotknutá. Namiesto neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Pre prípad vzniku situácie podľa predchádzajúcej vety sa strany dohodli, že prevádzkovateľ nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým ustanovením, ktoré svojim obsahom najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia a ktoré zachová kontext a celkový právny a obchodný význam dotknutého neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia ako aj samotných VOP alebo zmluvy.
 46. Akékoľvek práva a povinnosti alebo pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito VOP alebo zmluvou o preprave je možné postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa; uvedené sa nevzťahuje na prevádzkovateľa.
 47. Prevádzkovateľ zverejňuje aktuálne znenie VOP na svojej webovej stránke. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a v ďalších jazykových verziách. V prípade rozporu alebo nezrovnalostí medzi jazykovými verziami má prednosť a záväznosť slovenské znenie VOP.
 48. VOP platia aj po skončení právneho vzťahu prevádzkovateľa a tretích strán, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.
 49. Prevádzkovateľ je oprávnený VOP jednostranne meniť z času na čas, v dôsledku zmeny legislatívy, vylepšenia alebo iných zmien týkajúcich sa služieb.
 50. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.