Профил

SeekApp ви позволява да си създадете профил, който ще осигури максимална
информация за фирмата ви и позицията ѝ на пазара. Цялата горепосочена информация е
важна за достоверността на вашата компания като клиент.

Фирмено лого, описанието на фирмата, информацията за фактуриране и лицата за
контакт, автопаркът, документите, сертификатите, социалните мрежи, уеб връзките и
начините за връзка… – всичко това вече е на едно място.

Прозрачността и доверието на клиентите са нашата основна цел и мисия.