Поръчка

При сключването на сделката автоматично се генерира поръчка, която се изпраща на
имейлите и на двете участващи страни.